Základní škola pro sluchově postižené

Vzděláváme žáky s těžkými komunikačními problémy na podkladě vady sluchu nebo řeči. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvené a psané řeči, na přípravu ke studiu na středních školách nebo středních odborných učilištích, jak ve slyšícím, tak i ve speciálním prostředí.

Na základě doporučení SPC přijímáme:

  • žáky se sluchovým postižením, u kterých jsou předpoklady pro rozvoj mluvené řeči, (včetně žáků s kochleárním implantátem)
  • žáky s těžkým postižením řeči
  • v individuálním případě na doporučení SPC přijímáme žáky bez sluchové vady, kterým z různých důvodů prospěje nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup a odborná speciálně pedagogická a logopedická péče pedagogů školy, například: žáky se specifickými vývojovými poruchami učení v oblasti jazyka,  apod.

Podmínkou přijetí je schopnost žáka vzdělávat se orální metodou a souhlas rodičů se vzděláváním prostřednictvím této metody.

Učivo první třídy je rozděleno do dvou let, základní vzdělání žák získá po deseti letech.

Škola nabízí mimopražským žákům ubytování v internátu.

Nepřihlášený