Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena jako příspěvková organizace hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581

Charakteristika – důvod

Škola je komplexem státních škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obory vzdělávání SŠ

 • Gymnázium, čtyřleté 79-41-K/41
 • Informační služby 72-41-M/01 (maturitní zkouška)

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Součásti školy

 • SŠ (Gymnázium a Střední odborná škola)
 • školní družina
 • školní jídelna
 • internát
 • SPC

Organizační struktura: zde

4. Kontaktní spojení

Sídlo

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27/530, 120 00 Praha 2

Tel: 224 942 153

Podatelna školy: denně 8:00 – 13:00

E-mail: skola.jecna@jecna27.cz

Web: www.jecna27.cz

Datová schránka: g46y8ey

Více informací viz Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Banka: PPF Banka, Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 2001960002

Kód banky: 6000

Výše plateb obědů, internátu, mateřské školy a družiny

6. IČO a IZO školy

 • IČO: 613 88 149
 • IZO: 600020797

 

7. DIČ

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Rejstřík škol: datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005

Dokumenty školy: viz Ke stažení

Rozpočet školy: zde

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytování informací se podávají:

 • ústně (osobně či telefonicky)
 • písemně - doručená poštou, osobně či jinak, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • ústně (osobně či telefonicky) u ředitelky školy
 • písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat) na sídlo školy, do podatelny či na uvedený mail

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27/530, 120 00 Praha 2
Tel: 224 942 153
Podatelna školy: denně 8:00 – 14:30
E-mail: skola.jecna@jecna27.cz
Web: www.jecna27.cz

11. Opravné prostředky

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27/530, 120 00 Praha 2

Tel: 224 942 153

Podatelna školy: denně 8:00 – 13:00

E-mail: skola.jecna@jecna27.cz

Web: www.jecna27.cz

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít uvedený mail.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

Viz Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na internetových stránkách:

 

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů:

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vydané právní předpisy – vyhlášky:

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za služby poskytnuté spisovnou, podatelnou a archivem

Za poskytnuté služby je účtován žadateli o informace administrativní poplatek, který činí :

Náklady na pořízení kopií       
• za pořízení jednostranné černobílé kopie A4, A3             2,- Kč             5,- Kč
• za pořízení oboustranné černobílé kopie  A4, A3             3,- Kč             7,- Kč
• za pořízení jednostranné barevné kopie  A4, A3             5,- Kč             8,-  Kč
• za pořízení oboustranné barevné kopie A4, A3               8,- Kč            11,- Kč
• tisk na tiskárně A4 – černobílé                                          2,- Kč
• tisk na tiskárně A4 – barevné                                            20,- Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat

• kopírování na CD                                                                 15,- Kč
• kopírování na DVD                                                              20,- Kč
• za poskytnutí ŠVP ve formátu PDF na CD/USB                500,-/ 480,- Kč

Náklady na odesílání informací žadateli

• poštovné dle aktuálního ceníku České pošty

• vyhledávání vysvědčení v archivu                                   200,- Kč
• vyhledávání informací/položka – Bakaláři                                     100,- Kč
• nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy            bezplatně

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

• jedná-li se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, pak jsou náklady za každou započatou hodinu vyhledávání ve výši 250,- Kč

( nelze poskytovat dálkovou formou kromě org. veřejné správy)

Poplatek musí být uhrazen žadatelem o informace v hotovosti do pokladny školy. Výjimku tvoří informace vyžádané podle zvláštních právních předpisů – např. § 11 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, např. § 6 zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), např. § 7 a násl. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Poplatky jsou příjmem rozpočtu školy.

16. Licenční smlouvy

Viz Informace 2014-15

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz Výroční zprávy

Nepřihlášený