SPC

Činnost SPC zajišťuje speciální pedagog a psycholog. SPC poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy řeči.

Zajišťuje:

  • Speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku
  • Speciální výchovu dítěte se sluchovým postižením v raném věku
  • Logopedickou péči o děti s kochleárním implantátem
  • Logopedickou péči o děti se sluchovým postižením ve spolupráci s rodinou
  • Doporučení vhodných metod výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením; posouzení vhodnosti integrace
  • Vypracování podkladů a doporučení pro školy (odborný posudek, doporučení integrace, posudek uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky atd. dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
  • Poradenskou službu integrovaným dětem, žákům a studentům a jejich rodičům (zákonným zástupcům)
  • Metodickou a odbornou pomoc pedagogům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, případně pedagogům volného času či institucí s celodenní péčí při integraci dítěte či studenta se sluchovým postižením
  • Psychologickou diagnostiku - zařazení do vhodného typu školy, funkčnost integrace, kariérové poradenství dětí a studentů se SP
  • Psychologické poradenství (problémy dětí se SP ve výchovně-vzdělávacím procesu)

Oblast působení SPC je Praha a Středočeský kraj. V jednotlivých případech není regionální příslušnost rozhodující.

Spojení na speciálně pedagogické centrum najdete v sekci /cz/kontakty

Nepřihlášený