Bezpečně do školy

V březnu 2021 se naše škola připojila k projektu Bezpečné cesty do školy, organizovanému spolkem Pěšky městem a financovanému Magistrátem hlavního města Prahy.

Veškeré podrobnosti k realizaci projektu, včetně obrazových materiálů, jsou uvedeny na stránkách spolku.

Gymnázium, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené sídlí v Ječné ulici v Praze již od roku 1945. Jako internátní škola pro sluchově postižené s čistě orální výukou nebyla nikdy určena pouze pro žáky z nejbližšího okolí. Do školy se sjížděly děti ze všech koutů Čech. Z dnešního pohledu se může zdát umístění školy – vzhledem k okolnímu dopravnímu ruchu – zcela nevhodné. Je si však třeba uvědomit, že dopravní situace v okolí školy doznala za tři čtvrtě století výrazných změn k horšímu. V současnosti se naopak poloha školy v centru města, díky husté síti MHD, stala i výhodou, právě pro svou snadnou dostupnost dětem dojíždějícím ze všech směrů z širokého okolí Prahy.

Naše škola se nachází v těsné blízkosti jedné z nejnebezpečnějších křižovatek v centru Prahy, křižovatky Štěpánská–Ječná–Lípová.  Právě zcela nepřehledná, přehuštěná a nebezpečná doprava na této křižovatce se v poslední době stala častým terčem kritiky rodičů obávajících se o bezpečnost svých dětí.

Školu navštěvují převážně žáci a studenti se sluchovým postižením a obzvláště pro mladší z nich je pohyb v chaotickém a rušném prostředí křižovatky velmi nebezpečný. Sluchově postižení, ať již se sluchadly či s kochleárními implantáty, mívají často ztížené a zkreslené směrové a prostorové vnímání zvuku, což zhoršuje jejich orientaci v dopravních situacích.

Velmi rádi jsme v březnu 2021 přijali nabídku spolku Pěšky městem zúčastnit se projektu Bezpečné cesty do školy.

Hned první setkání pracovní skupiny ukázalo, že možnosti ovlivnit bezpečnost pohybu dětí v okolí školy existují.

Fáze projektu:

1. Dotazníkové šetření

Zmapování cest pomocí dotazníků pro děti i rodiče pomohlo pojmenovat nejen nám již chronicky známé problémy, ale odhalilo i mnoho nových. Výsledné mapky a vyhodnocené dotazníky posloužily jako podklad pro přípravu terénního měření. Podrobné výsledky dotazníkového šetření a mapování jsou k dispozici zde.

2. Motivační video

Třída 4. A natočila video ukazující dopravní problémy očima samotných sluchově postižených žáků. Video ukazuje – zcela spontánně – jejich úzkosti a obavy při cestě do školy. Video jsme promítli na druhém setkání pracovní skupiny.

Toto setkání, kterého se zúčastnili zástupci Policie ČR, městské části, magistrátu, školy a spolku Pěšky městem, nám poskytlo cenné informace o plánované budoucí rekonstrukci celé Ječné ulice v horizontu pěti až sedmi let. Co je však důležité, v diskuzi se ukázalo, že mnoho dílčích opatření ke zvýšení bezpečnosti nejen našich dětí, by mohlo být realizováno v mnohem kratší době.

3.  Terénní průzkum

V červnu 2021 se žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti gymnázia a SŠ zúčastnili dopravního průzkumu ke zjištění konkrétních problematických situací při každodenním provozu na křižovatce Ječná–Lípová–Štěpánská. Samotnému měření a sčítání předcházela přípravná schůzka s projektantem, panem Květoslavem Syrovým. Na schůzce se účastníci seznámili s účelem průzkumu a obsahem jednotlivých zkoumaných situací a rozdělili si dílčí úkoly. Měření se realizovalo v době největšího pohybu žáků, ráno a těsně po vyučování.

Měření odhalilo velmi vysoký počet vážných dopravních přestupků řidičů i chodců. Ukázalo se, že mezi hříšníky je i nemalý počet žáků naší školy a jejich rodičů. 

4. Projektový den

V září 2021 jsme na podporu projektu Bezpečné cesty do školy uspořádali projektový den. Žáci prvních, druhých a třetích tříd zmapovali a realizovali bezpečné vycházky v okolí školy. Součástí dne byla také návštěva dopravního hřiště.

5. Druhé setkání pracovní skupiny projektu Bezpečné cesty do školy

V listopadu 2021 představil všem účastníkům projektant pan Květoslav Syrový dopravní studii zabývající se následujícími identifikovanými problémy:

- přecházení a pěší pohyb v okolí zastávek Štěpánská
- přecházení a nebezpečný provoz na křižovatce Ječná–Štěpánská–Lípová
- prostor před školou, obslužné parkování pro školu (zásobování, doprava tělesně hendikepovaných dětí, doprava dětí na internát školy, doprava dětí z velkých vzdáleností)

Jedná se o návrhy, které je možné realizovat pro zvýšení bezpečnosti v dohledné době, ještě před dokončením a realizací plánované konečné varianty. Dopravní podnik hl. m. Prahy totiž připravuje rekonstrukci tramvajové trati, a to s realizací v plánu v časové závislosti na dokončení tramvajové trati na Václavském náměstí mezi ul. Vinohradská–Vodičkova/Jindřišská.                          

6. Požadavky na stavební rekonstrukci křižovatky Ječná–Štěpánská–Lípová

Dopravní projektant vypracoval také návrhy na stavební úpravu křižovatky i přilehlých tramvajových zastávek, tak, aby vznikl bezpečnější prostor, který bude respektovat pohyb chodců. Návrhy budou předány odborné pracovní skupině, která připravuje rozsáhlou rekonstrukci tramvajové trati v Ječné ulici. Tato rekonstrukce proběhne v časovém horizontu cca 5 let. Návrh na stavební úpravy je součástí dopravní studie projektu.

7. Zaslání žádosti kompetentním úřadům

Vyústěním této části projektu se stalo zaslání žádosti o realizaci dopravních opatření v okolí školy náměstku primátora HMP, řediteli odboru dopravy na Magistrátu, místostarostovi Prahy 2 a vedoucímu odboru dopravy na Praze 2.

8. Vytvoření akčního plánu školy, plán školní mobility

Účast na projektu přinesla řadu zajímavých podnětů a nových zkušeností v oblasti dopravy a bezpečnosti pohybu dětí nejen při cestách do školy. Konečným výstupem je pro nás vymezení základních témat pro školní plán mobility.

Téma 1 – Podpora realizace navržených dopravních opatření ve spolupráci s Pěšky městem

Škola bude průběžně podporovat – spolu s Pěšky městem – realizaci navržených opatření aktivní účastí při všech jednáních zúčastněných orgánů a bude vyžadovat konání úřadů při zajištění odstranění závažných rizik.

Téma 2 – Výchova žáků, rodičů i zaměstnanců školy k zodpovědnému chování a zvýšení bezpečnosti při cestách do školy pomocí následujících aktivit

2.1 Průběžné vzdělávání

Škola se bude aktivně a systematicky snažit rozšířit vzdělávání žáků v tématech bezpečnosti silničního provozu, zvyšovat znalost dopravních předpisů a prohlubovat dovednosti jízdy na kolech a koloběžkách. Za tímto účelem bude škola využívat pravidelné třídnické hodiny, při kterých bude využívat fotografie mapující nebezpečné situace pořízené v rámci projektu. Dále budeme i nadále realizovat pravidelné návštěvy dopravního hřiště a pořádat pravidelné pětidenní cyklistické kurzy.

2.2 Projektové dny

Škola bude na začátku každého školního roku pořádat projektový den zaměřený na aktuální dopravní situaci v jejím okolí. Žáci prvních tříd a prvního stupně se seznámí s okolím školy, s využitím stávajícího materiálu Bezpečné vycházky v okolí školy, tento soubor vycházek budeme aktualizovat a rozšiřovat.

Žáci druhého a třetího stupně se v rámci projektového dne zúčastní dopravního šetření v okolí školy, při kterém využijeme zkušenosti z realizovaného terénního průzkumu. Získaná data budou každoročně vyhodnocena, pořízené fotografie rozšíří výukové materiály pro menší děti.

2.3 Třídní schůzky pro rodiče

V rámci společné části třídních schůzek na začátku školního roku seznámíme každoročně rodiče s realizovaným projektem a jeho aktualizovanými výstupy. Využijeme všechny získané materiály (video, fotografie) k poučení rodičů a k posílení prevence dopravních přestupků. Fotografie pořízené při terénním šetření jasně ukazují – mimo jiné – nedovolené parkování na chodnících nebo nepřípustné přecházení okolních komunikací právě dospělými.

Výše uvedené aktivity budou pravidelně 1x ročně vyhodnoceny a aktualizovány.

Nepřihlášený